Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Brug af vand fra egen havevandsboring

Hvis kommunen har godkendt din havevandsboring, så kan du roligt vande din køkkenhave med vand herfra.

Borgerne i Grindsted kan vande deres køkkenhaver med vand fra egen havevandsboring, hvis kommunen har godkendt boringen.

Nogle steder har Grindsted-forureningerne dog bredt sig til grundvandet under byen. Her er det ikke sikkert at bruge vand fra egen boring til havevanding, og der er forbud mod vanding.

Derfor opfordrer Billund Kommune også de borgere, der har en havevandingsboring, til at undersøge, om den ligger i de sikre områder, eller om man bor i et område, hvor der forbud.

BEMÆRK der lige nu er anbefalinger om ikke at vande have med vand fra egne boringer for borgere i Grindsted syd.

Billund Kommune og Region Syddanmark arbejder tæt sammen om Grindstedforureningen. Det nuværende administrationskort til sagsbehandling af havevandstilladelser er vedtaget af kommunens Teknik og miljøudvalg den 19. marts 2019. Kortet er lavet ud fra den viden Regionen har indsamlet i forskellige undersøgelser i Grindsted.

Det er foreløbige resultater fra Regionens igangværende undersøgelse af forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads, der får kommunen til at gå ud med en anbefaling om at stoppe indvinding af vand fra egne boringer i Grindsted syd. Anbefalingen gælder for området, der ligger mellem Bådkanalen i nord og Grindsted gamle losseplads i syd, og fra Vestre Boulevard i øst og til Morsbøl Søvej i øst.

Ingen risiko ved drikkevandet

Det grundvand, som Grindsted Vandværk a.m.b.a. indvinder til drikkevand, ligger langt væk fra forureningsfanen. Vandet indvindes øst for forureningerne, og da grundvandet strømmer mod vest, vil forureningen derfor aldrig kunne påvirke det grundvand, der indvindes til drikkevand. 

Et gammelt og et nyt kort

Billund Kommune, og den tidligere Grindsted Kommune, har administreret tilladelser til indvinding af havevand fra egen boring efter et kort, der er udarbejdet efter de forventede placeringer af forureningsfaner efter Grindstedværket.

Der er således ikke meddelt tilladelser til havevand i visse områder i Grindsted i mere end 30 år.

Teknik- og Miljøudvalget har den 19. marts 2019 vedtaget et nyt administrationskort for havevand i Grindsted. Kortet er udarbejdet på baggrund af seneste modeldata, som Billund Kommune har modtaget fra Region Syddanmark.

Du kan se administrationskortet og evt. tjekke din adresse her

Det er dette seneste kort som kommunen nu går ud og ændrer i med anbefalinger om stop for havevand i et område i Grindsted syd.

Anbefalingen er foreløbig gældende for vandingssæsonen 2021.

I løbet af 2022 forventer Region Syddanmark, at der er flere resultater fra den igangværende undersøgelser af forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads. Kommunen vil komme med nye anbefalinger så snart der Regionen er klar med deres resultater.

Har jeg en tilladelse til havevanding?

Indvindingstilladelser er altid tidsbegrænsede. Det betyder, at de skal fornys efter en årrække, hvis man fortsat ønsker at indvinde vand. De fleste tilladelser til havevand gives for 15 år. Der er dog visse områder i Grindsted, hvor tilladelsen kun meddeles for 5 år. Dette skyldes, at der hele tiden kommer ny og mere viden, som kommunen ønsker at inddrage i sagsbehandlingen.

Der meddeles aldrig tilladelser for mere end 15 år. Det betyder også, at er din tilladelse ældre end 15 år, så er den ikke længere gældende, og du må ikke indvinde vand uden fornyet tilladelse.

Er du i tvivl, om der ligger en gældende indvindingstilladelse på din boring, er du velkommen til at kontakte os.

 Skriv sikkert til grundvand@billund.dk (Borger)

 Skriv sikkert til grundvand@billund.dk (Virksomhed)

eller ring til team landbrug og grundvand på 79 72 71 13.

Hvad skal jeg stille op med en boring, der ikke længere kan anvendes?

Boringer der ikke anvendes bør sløjfes. Dette bør de fordi det bør sikres, at ingen uforvarende kommer til at indvinde vand fra boringen.  Endvidere kan ubrugte boringer og brønde være transportvej til spredning af forurening.

Det er ejerens ansvar at sløjfe boringen. En boring skal sløjfes af en certificeret brøndborer. Brøndboreren er forpligtet til at indberette sløjfningen af en boring til GEUS, ved at indsende en sløjfningsrapport. Kommunen modtager meget gerne en kopi, så vi også kan registrere, hvor der bliver sløjfet boringer. 


Foto: Lasse Hyldager